זכויות עובדים לקבלת מידע מהמעסיק

רבים אינם מודעים לכך, אולם חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002 קובע את חובת המעביד למסור לעובד, תוך שלושים ימים מהמועד שבו התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה של העובד, כמפורט להלן. כך, הפירוט שיכלל בהודעה יתאר בין היתר את מאפייני התפקיד, את התאריך בו החלה העבודה, את סך כל התשלומים שישולמו לעובד במסגרת עבודתו והמועד לתשלום השכר. זאת ועוד, במכתב זה על המעביד להגדיר מה הוא יום המנוחה השבועי של העובד, מה הוא משך יום עבודה או שבוע עבודה רגיל ואת סוגי התשלומים הסוציאליים שישולמו לעובד והאופן שבו ישולמו. יש לציין שאף עובדים זרים זכאים לקבל את אותם התנאים כמו עובד ישראלי.

חובות המעסיק לידוע העובד

במידה וחל שינוי כלשהו בתנאי ההעסקה של העובד, כפי שפורטו בהודעה האמורה, יהא על המעסיק להודיע על כך לעובד בתוך שלושים ימים, אלא אם השינוי בתנאי העבודה נובע משינוי בדין. ברי כי הוראות חוק דנן אינן חלות על עובד שתקופת עבודתו לא עולה על שלושים ימים. בנוסף לכך, יש להבהיר כי חובות ההודעה המפורטות לעיל הינן חובות שהפרתן גוררת הטלת סנקציה פלילית על המעביד, אשר עשוי לקבל קנס כספי גבוה שגדל בכל יום שבו נמשכת העבירה (קרי, אי מתן ההודעה לעובד).

הודעה לגבי פיטורין

כאשר עסקינן בהודעות שחובה על המעביד למסור במסגרת עיגון חוקי של זכויות עובדים, נהוג להזכיר את חובת הודעת הפיטורים המוקדמת, המעוגנת בחוק ההודעה המוקדמת.

על פי חוק זה, על המעסיק להודיע לעובד בכתב אודות הכוונה להפסיק את עבודתו, זאת מתוך הרצון לאפשר לעובד תקופת זמן מספיקה בכדי שיחפש מקום עבודה חדש.

המועד שבו על המעביד להודיע לעובד על פיטוריו העתידיים משתנה ונקבע בהתאם לוותק העובד ולאופן שבו משולם לו השכר. יש להדגיש כי מעביד שפיטר עובד ללא מתן הודעה מוקדמת, מחוייב לשלם לו פיצוי בסך השווה לשכר העבודה הרגיל של העובד בעד התקופה שבגינה לא ניתנה לו ההודעה, כנדרש בחוק. יחד עם זאת, המעביד יהא פטור ממתן הודעה זו אם עומדת לו עילה השוללת מהעובד את זכאותו לפיצויים, על פי חוק פיצויי פיטורים.

מסירת תלוש שכר ופרטים נוספים

מלבד חובת ההודעה האמורה, זכויות עובדים מעוגנות גם בחובת מסירת תלוש המשכורת, המנויה בחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958. לצד חובה זו, על המעביד אף לנהל פנקס שכר אודות עובדיו, בו יפרט את שכר העבודה המגיע לעובדיו ואת פרטי השכר שכבר שולמו להם.

במסגרת תלוש השכר, אשר יימסר לעובד במועד שבו הוא אמור לשלם לו את המשכורת (לעובדים המקבלים שכר חודשי מועד זה הוא היום האחרון של החודש שבגינו משתלמת המשכורת), על המעביד לכלול את כל הפרטים המנויים בתוספת לחוק ובין השאר – את פרטיו האישיים של העובד והמעביד, מועד תחילת העבודה של העובד, וותק העבודה המצטבר שלו, את התקופה שבגינה משולם השכר ומספר ימי העבודה (או השעות – בהתאם לסוג העבודה) אשר בגינם שולם השכר ותשלומים אחרים שמשולמים לו בנוסף לשכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות, דמי הבראה, חופשת מחלה וכדומה.

בדומה לחובת ההודעה, גם הפרת זכויות עובדים במתן תלוש השכר גוררת סנקציה פלילית, לפיה יוטל על מעביד קנס כספי בעבור כל איחור במתן התלוש.

דיווח שנתי – ט' 106

לו זו אף זו, במסגרת חובת המעביד לפרט את התשלומים המשולמים לעובד, עליו אף למסור לעובד טופס 106, זאת לא יאוחר מהיום האחרון של חודש מרץ בכל שנה או ביום שבו חדל העובד לעבוד אצלו, במסגרתו יפורטו כל המשכורות ששולמו לעובד בשנת המס הקודמות, לרבות המס שנוכה מהמשכורות האמורות.

במקרה של תאונת עבודה על מהעסיק למלא את הטפסים המתאימים לביטוח לאומי.
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *